سهامداران

سیمان دشتستان

  • درصد سهم: 57.96
  • تعداد سهم: 89.804.779

آسفالت طوس

  • درصد سهم: 32.81
  • تعداد سهم: 50.841.871

شرکت ایتوک

  • درصد سهم: 2.31
  • تعداد سهم: 3.577.948

اشخاص حقوقی

  • درصد سهم: 0.47
  • تعداد سهم: 728.890

اشخاص حقیقی

  • درصد سهم: 6.45
  • تعداد سهم: 10.001.851

تأمین کنندگان

منابع و محیط زیستنقشه سایت

m2
کارخانه
daftar
دفتر مرکزی