مناقصات برگزار شده

تامین انکرهای فلزی و کلمپ ها
خاتمه یافته
تامین آجرهای شاموتی، آلومینایی، انکرهای سرامیکی و ملات ها
خاتمه یافته
تامین جرمهای ریختنی
خاتمه یافته
تامین آجرهای عایق
خاتمه یافته
خرید و تحویل تجهیزات سیستم سوخت رسانی
خاتمه یافته
تامین پتوهای سرامیکی، سرامیک فایبر و اسلبهای کلسیم سیلیکات
خاتمه یافته
خرید و تحویل تجهیزات سیستم آب رسانی
خاتمه یافته
احداث راه های دستیابی به معادن و استخراج و حمل
خاتمه یافته
خرید و تحویل تجهیزات سیستم هوای فشرده
خاتمه یافته
طراحی نسوزکاری
خاتمه یافته
اجرای عملیات معماری گروه اول ساختمان های خط تولید
خاتمه یافته
تامین قطعات ریخته گری خنک کن کولر
خاتمه یافته
خرید و تحویل تابلوهای فشار ضعیف
خاتمه یافته