مناقصات برگزار شده

تامین انکرهای فلزی و کلمپ ها
خاتمه یافته
تامین آجرهای شاموتی، آلومینایی، انکرهای سرامیکی و ملات ها
خاتمه یافته
تامین جرمهای ریختنی
خاتمه یافته
تامین آجرهای عایق
خاتمه یافته
خرید و تحویل تجهیزات سیستم سوخت رسانی
خاتمه یافته
تامین پتوهای سرامیکی، سرامیک فایبر و اسلبهای کلسیم سیلیکات
خاتمه یافته
خرید و تحویل تجهیزات سیستم هوای فشرده
خاتمه یافته
خرید و تحویل تجهیزات سیستم آب رسانی
خاتمه یافته
اجرای عملیات معماری گروه اول ساختمان های خط تولید
خاتمه یافته
احداث راه های دستیابی به معادن و استخراج و حمل
خاتمه یافته
خرید و تحویل تابلوهای فشار ضعیف
خاتمه یافته
طراحی نسوزکاری
خاتمه یافته
تامین قطعات ریخته گری خنک کن کولر
خاتمه یافته

مناقصات خصوصی

تامین ایستگاه تقلیل فشار گاز
خرید اقلام استاندارد و نصب و راه اندازی تاسیسات مکانیکی
تامین، نصب و راه اندازی آسانسور پیش گرمکن
تامین اقلام و مصالح و اجرای شبکه گازرسانی
تامین نردبان کابلها